БЕНЕФИЦИЕНТ: „Европа трико“ АД

ОСНОВНА ЦЕЛ: Да се осигурят добри и безопасни условия на труд и да се подобри работната среда в дружеството

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 261 315,68 лева,

от които 222118,33 лева европейско и 39197,35 лева национално съфинансиране

НАЧАЛНА ДАТА: 1.08.2017 г.                                                  

КРАЙНА ДАТА:    1.10.2018 г.

Проектът цели подобряване на работната среда в „Европа трико“ АД чрез осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; осигуряване на средства за колективна защита; осигуряване на социални придобивки за работещите; разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията.

Дейностите в проекта са насочени към всички 74 работници и служители на „Европа трико“ АД, които са включени като целева група. Заложени са мерки за развитие в областта на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност, мерки насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот, както и мерки за осигуряване на достъп за хора с увреждания.

В основните дейности са заложени още:

– създаване на възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси,

– осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца,

– осигуряване на социални придобивки за работещите – ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятието, спортни съоръжения и детски кът.

 

Основната цел на проекта е:

–  да се подобри работната среда в Европа трико АД, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд.

Специфични цели:

– да се създадат ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, да се въведат гъвкави форми на заетост, което да допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните работници.

– да се насърчи географската мобилност на работната сила чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятието лица, с цел запазване и устойчивост на тяхната заетост .

– да се подобри качеството на работните места в предприятието, което да рефлектира положително върху производителността на труда, с акцент върху работниците над 54г. и хората с увреждания.

Основните дейности по проекта са:

Дейност 1    Организация и управление

Дейност 2    Публичност и визуализация

Тази дейност включва реализацията на:

–       Провеждане на информационна среща за запознаване на обществеността и медиите с целите на проекта, дейностите, резултатите

–           Изработване на информационна табела за визуализация и популяризиране на проекта, оперативната програма и ЕС.

–           Публикации за напредъка на проекта

–           Изработване на информационни стикери за оборудването и обзавеждането – за визуализация

–   Актуализиране на интернет-страницата на фирмата с информация за проекта, дейности, цели, резултати. Популяризиране на проекта, оперативната програма и ЕС

Дейност 3    Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители.

Тази дейност е насочена към оптимизация на управлението и развитието на човешките ресурси, чрез разработване и въвеждане на:

– Мерки за съвместяването на професионалния, семейния и личния живот – Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост, гъвкаво работно време, ротация на работното място и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот;

– Мерки за подкрепата на лица над 54 годишна възраст – Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години) – менторство на  млади  работници  и  служители, мерки за  работа  на  половин  работен  ден; по-възрастните служители да  бъдат  използвани  от  работодателя  като консултанти,

– Мерки за насърчаване развитието в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност – прилагане на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези области и за допринасянето за преодоляване на недостига на „зелени“ умения в съответствие с реалните нужди на пазара на труда.

 

Дейност 4    Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца                                                

Дейността предвижда осигуряване  на организиран  транспорт  от Европа трико АД за всички работници на дружеството. Чрез реализацията на дейностите ще се повиши производителността и адаптивността на целевата група и ще се осигури възможност за добра мобилност на работната сила чрез осигуряване на транспорт за наетите лица в дружеството. Това осигурява възможност да се стимулира целевата група да запази своята заетост и доходи от труд; работодателят да осигури адекватни на потребностите на персонала им социални придобивки под формата на съобразен с работно време и местоживеенето на лицата транспорт.

 

Дейност 5    Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите

Дейността включва дейности за осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

Ръководството на Европа трико АД е идентифицирало необходимостта от подобряване на условията на труд и работната среда във фирмата, чрез изпълнение на мерки за подобряване факторите на работната среда.

 

Дейност 6    Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и детски кът

В рамките на тази дейност ще бъдат ремонтирани и оборудвани столова, детски кът, кътове за отдих, фитнес зала.

Пълно описание на проекта: