Проект: Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в

​​​​​​​​„Европа трико“ АД

​​​​​​Договор:  № BG05M9OP001-1.008-1071-C01

​​​​​Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

​​​​​​​Европейския социален фонд

БЕНЕФИЦИЕНТ: „Европа трико“ АД

ОСНОВНА ЦЕЛ: Да се осигурят добри и безопасни условия на труд и да се подобри работната среда в дружеството

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 261 315,68 лева,

от които 222118,33 лева европейско и 39197,35 лева национално съфинансиране

НАЧАЛНА ДАТА: 1.08.2017 г.​​​​​

КРАЙНА ДАТА:   1.10.2018 г.

Проектът цели подобряване на работната среда в „Европа трико“ АД чрез осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; осигуряване на средства за колективна защита; осигуряване на социални придобивки за работещите; разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията.

Дейностите в проекта са насочени към всички 74 работници и служители на „Европа трико“ АД, които са включени като целева група. Заложени са мерки за развитие в областта на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност, мерки насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот, както и мерки за осигуряване на достъп за хора с увреждания.

В основните дейности са заложени още:

– създаване на възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси,

– осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца,

– осигуряване на социални придобивки за работещите – ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятието, спортни съоръжения и детски кът.

Основната цел на проекта е:

–  да се подобри работната среда в Европа трико АД, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд.

Специфични цели:

– да се създадат ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, да се въведат гъвкави форми на заетост, което да допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните работници.

– да се насърчи географската мобилност на работната сила чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятието лица, с цел запазване и устойчивост на тяхната заетост .

– да се подобри качеството на работните места в предприятието, което да рефлектира положително върху производителността на труда, с акцент върху работниците над 54г. и хората с увреждания.

Основните дейности по проекта са:

Дейност 1 Организация и управление

Дейност 2 Публичност и визуализация

Тази дейност включва реализацията на:

–       Провеждане на информационна среща за запознаване на обществеността и медиите с целите на проекта, дейностите, резултатите

Изработване на информационна табела за визуализация и популяризиране на проекта, оперативната програма и ЕС.

Публикации за напредъка на проекта

Изработване на информационни стикери за оборудването и обзавеждането – за визуализация

 Актуализиране на интернет-страницата на фирмата с информация за проекта, дейности, цели, резултати. Популяризиране на проекта, оперативната програма и ЕС

Дейност 3 Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители.

Тази дейност е насочена към оптимизация на управлението и развитието на човешките ресурси, чрез разработване и въвеждане на:

– Мерки за съвместяването на професионалния, семейния и личния живот – Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост, гъвкаво работно време, ротация на работното място и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот;

– Мерки за подкрепата на лица над 54 годишна възраст – Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години) – менторство на  млади  работници  и  служители, мерки за  работа  на  половин  работен  ден; по-възрастните служители да  бъдат  използвани  от  работодателя  като консултанти,

– Мерки за насърчаване развитието в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност – прилагане на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези области и за допринасянето за преодоляване на недостига на „зелени“ умения в съответствие с реалните нужди на пазара на труда.

Дейност 4 Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца​​​​​

Дейността предвижда осигуряване  на организиран  транспорт  от Европа трико АД за всички работници на дружеството. Чрез реализацията на дейностите ще се повиши производителността и адаптивността на целевата група и ще се осигури възможност за добра мобилност на работната сила чрез осигуряване на транспорт за наетите лица в дружеството. Това осигурява възможност да се стимулира целевата група да запази своята заетост и доходи от труд; работодателят да осигури адекватни на потребностите на персонала им социални придобивки под формата на съобразен с работно време и местоживеенето на лицата транспорт.

Дейност 5 Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите

Дейността включва дейности за осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

Ръководството на Европа трико АД е идентифицирало необходимостта от подобряване на условията на труд и работната среда във фирмата, чрез изпълнение на мерки за подобряване факторите на работната среда.

Дейност 6 Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и детски кът

В рамките на тази дейност са ремонтирани и оборудвани столова, детски кът, кътове за отдих, фитнес зала.

 

ПРОЕКТ

Ново бъдеще за 20 младежи чрез предоставяне наобучение и осигуряване на заетост
Източник на финансиране Агенция по заетостта, МТСП
Договор: №  ESF – 1114 – 04 – 02004
Основни дейности по проекта Дейност 1 Управление на проектаДейност 2: Подбор на безработни младежи до 29г., регистрирани в ДБТ за включване в дейностите на проектаДейност 3:  Предоставяне на обучение  за младежи от целевата група – професия Шивач и по ключова компетентност 4 за успешно стартиране на нова работа на безработните младежи Дейност 4:  Създаване и оборудване на работните местаДейност 5 : Осигуряване на заетост на успешно приключили обучението лицаДейност 6:  Информация и публичност по проектаДейност 7: Одит на проекта
Период на изпълнение   2014 год. – 2015 год.
Обща стойност на проекта  (в лева) 216 381,38 лв.

 


 

ПРОЕКТ

Насърчаване на мобилността на заетите в „Европа трико” АД
Източник на финансиране Агенция по заетостта, МТСП
Договор: №  ESF – 2203-04-02001
Основни дейности по проекта Дейност 1: Управление на проектаДейност 2: Избор на изпълнител за осигуряване на гориво и организиране на транспорт за работещитеДейност 3: Информация и публичност по проекта
Период на изпълнение   2014 год. – 2015 год.
Обща стойност на проекта  (в лева) 65 927,18 лв.

 


ПРОЕКТ

Повишаване на конкурентоспособността на „Европа Трико“ АД чрез подобряване на енергийната ефективност
Източник на финансиране МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
Проект  BG161PO003-2.3.02-0423
Основни дейности по проекта Дейност 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМАДейност 2: Саниране на 3 производствени сградиДейност 3: Визуализация на проекта
Период на изпълнение   2014 год. – 2015 год.
Обща стойност на проекта  (в лева) 600 158,12 лв.

 


ПРОЕКТ

Подобряване производствения капацитет на „Европа трико” АД
Източник на финансиране Министерство на икономиката и енергетиката
Бюджетна линия BG 2005/017-353.10.04/ESC/G/GSC-2-121
Основни дейности по проекта Закупено и пуснато в експлоатация оборудване:·         2 бр.плетачни машини Stoll·         Електронна илична машина·         Въведена система за управление на качеството (QMS)-ISO 9001:2000 и нейната сертификация
Период на изпълнение 2008-2009
Обща стойност на проекта  (в лева) 196560,92 лв.

 


ПРОЕКТ

Технологична модернизация на „Европа трико” АД
Източник на финансиране ИАНМСП
Бюджетна линия B161PO003-2.1.04-0930-C0001
Основни дейности по проекта Въвеждане на следното оборудване в произв.дейност на дружеството:·         Гладачна машина /преса/ за крайно гладене /с капак/ и проспособления·         Гладачна преса /без капак/ за готово / крайно/ гладене·         Парогенератор за природен газ за промишлени цели·         Гладачна маса с ютия·         Двуконечна копчена машина·         Тропосвачна машина·         СМР
Период на изпълнение   2009 год. – 17.01.2011 год.
Обща стойност на проекта  (в лева) 202641,00 лв