ЕВРОПА ТРИКО АД стартира изпълнението на проект
“Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

От 16.09.2022 г. ЕВРОПА ТРИКО АД започна изпълнението на проект
„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0281-C01 по
процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на
енергийната ефективност“.
Проектът ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския фонд за
регионално развитие по линия на REACT-EU чрез Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 .
Планираната продължителност е 10 месеца, а стойността на целия проект е в
размер 270 882.00 лв., от които 135 441.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално
съфинансиране.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и
средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от
разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им
ефективност.

 

**********************************************************************************************

Проект: Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в

​​​​​​​​„Европа трико“ АД

​​​​​​Договор:  № BG05M9OP001-1.008-1071-C01

​​​​​Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

​​​​​​​Европейския социален фонд

БЕНЕФИЦИЕНТ: „Европа трико“ АД

ОСНОВНА ЦЕЛ: Да се осигурят добри и безопасни условия на труд и да се подобри работната среда в дружеството

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 261 315,68 лева,

от които 222118,33 лева европейско и 39197,35 лева национално съфинансиране

НАЧАЛНА ДАТА: 1.08.2017 г.​​​​​

КРАЙНА ДАТА:   1.10.2018 г.

Проектът цели подобряване на работната среда в „Европа трико“ АД чрез осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; осигуряване на средства за колективна защита; осигуряване на социални придобивки за работещите; разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията.

Дейностите в проекта са насочени към всички 74 работници и служители на „Европа трико“ АД, които са включени като целева група. Заложени са мерки за развитие в областта на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност, мерки насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот, както и мерки за осигуряване на достъп за хора с увреждания.

В основните дейности са заложени още:

– създаване на възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси,

– осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца,

– осигуряване на социални придобивки за работещите – ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятието, спортни съоръжения и детски кът.

Основната цел на проекта е:

–  да се подобри работната среда в Европа трико АД, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд.

Специфични цели:

– да се създадат ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, да се въведат гъвкави форми на заетост, което да допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните работници.

– да се насърчи географската мобилност на работната сила чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятието лица, с цел запазване и устойчивост на тяхната заетост .

– да се подобри качеството на работните места в предприятието, което да рефлектира положително върху производителността на труда, с акцент върху работниците над 54г. и хората с увреждания.

Основните дейности по проекта са:

Дейност 1 Организация и управление

Дейност 2 Публичност и визуализация

Тази дейност включва реализацията на:

–       Провеждане на информационна среща за запознаване на обществеността и медиите с целите на проекта, дейностите, резултатите

Изработване на информационна табела за визуализация и популяризиране на проекта, оперативната програма и ЕС.

Публикации за напредъка на проекта

Изработване на информационни стикери за оборудването и обзавеждането – за визуализация

 Актуализиране на интернет-страницата на фирмата с информация за проекта, дейности, цели, резултати. Популяризиране на проекта, оперативната програма и ЕС

Дейност 3 Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители.

Тази дейност е насочена към оптимизация на управлението и развитието на човешките ресурси, чрез разработване и въвеждане на:

– Мерки за съвместяването на професионалния, семейния и личния живот – Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост, гъвкаво работно време, ротация на работното място и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот;

– Мерки за подкрепата на лица над 54 годишна възраст – Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години) – менторство на  млади  работници  и  служители, мерки за  работа  на  половин  работен  ден; по-възрастните служители да  бъдат  използвани  от  работодателя  като консултанти,

– Мерки за насърчаване развитието в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност – прилагане на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези области и за допринасянето за преодоляване на недостига на „зелени“ умения в съответствие с реалните нужди на пазара на труда.

Дейност 4 Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца​​​​​

Дейността предвижда осигуряване  на организиран  транспорт  от Европа трико АД за всички работници на дружеството. Чрез реализацията на дейностите ще се повиши производителността и адаптивността на целевата група и ще се осигури възможност за добра мобилност на работната сила чрез осигуряване на транспорт за наетите лица в дружеството. Това осигурява възможност да се стимулира целевата група да запази своята заетост и доходи от труд; работодателят да осигури адекватни на потребностите на персонала им социални придобивки под формата на съобразен с работно време и местоживеенето на лицата транспорт.

Дейност 5 Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите

Дейността включва дейности за осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

Ръководството на Европа трико АД е идентифицирало необходимостта от подобряване на условията на труд и работната среда във фирмата, чрез изпълнение на мерки за подобряване факторите на работната среда.

Дейност 6 Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и детски кът

В рамките на тази дейност са ремонтирани и оборудвани столова, детски кът, кътове за отдих, фитнес зала.

 

ПРОЕКТ

Ново бъдеще за 20 младежи чрез предоставяне наобучение и осигуряване на заетост
Източник на финансиране Агенция по заетостта, МТСП
Договор: №  ESF – 1114 – 04 – 02004
Основни дейности по проекта Дейност 1 Управление на проектаДейност 2: Подбор на безработни младежи до 29г., регистрирани в ДБТ за включване в дейностите на проектаДейност 3:  Предоставяне на обучение  за младежи от целевата група – професия Шивач и по ключова компетентност 4 за успешно стартиране на нова работа на безработните младежи Дейност 4:  Създаване и оборудване на работните местаДейност 5 : Осигуряване на заетост на успешно приключили обучението лицаДейност 6:  Информация и публичност по проектаДейност 7: Одит на проекта
Период на изпълнение   2014 год. – 2015 год.
Обща стойност на проекта  (в лева) 216 381,38 лв.

 


 

ПРОЕКТ

Насърчаване на мобилността на заетите в „Европа трико” АД
Източник на финансиране Агенция по заетостта, МТСП
Договор: №  ESF – 2203-04-02001
Основни дейности по проекта Дейност 1: Управление на проектаДейност 2: Избор на изпълнител за осигуряване на гориво и организиране на транспорт за работещитеДейност 3: Информация и публичност по проекта
Период на изпълнение   2014 год. – 2015 год.
Обща стойност на проекта  (в лева) 65 927,18 лв.

 


ПРОЕКТ

Повишаване на конкурентоспособността на „Европа Трико“ АД чрез подобряване на енергийната ефективност
Източник на финансиране МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
Проект  BG161PO003-2.3.02-0423
Основни дейности по проекта Дейност 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМАДейност 2: Саниране на 3 производствени сградиДейност 3: Визуализация на проекта
Период на изпълнение   2014 год. – 2015 год.
Обща стойност на проекта  (в лева) 600 158,12 лв.

 


ПРОЕКТ

Подобряване производствения капацитет на „Европа трико” АД
Източник на финансиране Министерство на икономиката и енергетиката
Бюджетна линия BG 2005/017-353.10.04/ESC/G/GSC-2-121
Основни дейности по проекта Закупено и пуснато в експлоатация оборудване:·         2 бр.плетачни машини Stoll·         Електронна илична машина·         Въведена система за управление на качеството (QMS)-ISO 9001:2000 и нейната сертификация
Период на изпълнение 2008-2009
Обща стойност на проекта  (в лева) 196560,92 лв.

 


ПРОЕКТ

Технологична модернизация на „Европа трико” АД
Източник на финансиране ИАНМСП
Бюджетна линия B161PO003-2.1.04-0930-C0001
Основни дейности по проекта Въвеждане на следното оборудване в произв.дейност на дружеството:·         Гладачна машина /преса/ за крайно гладене /с капак/ и проспособления·         Гладачна преса /без капак/ за готово / крайно/ гладене·         Парогенератор за природен газ за промишлени цели·         Гладачна маса с ютия·         Двуконечна копчена машина·         Тропосвачна машина·         СМР
Период на изпълнение   2009 год. – 17.01.2011 год.
Обща стойност на проекта  (в лева) 202641,00 лв